Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Δευτέρα 1 Ιουλίου.

 

Alexis Giotis Proedros Dimotikoy Limenikoy Tameioy Xiromeroy 
Αστακός, 27.6.2024
Αριθ. πρωτ: 8061
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Ειδική Δια Ζώσης Συνεδρίαση την πρώτη (1η) του μηνός Ιουλίου, του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2013 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.
Έχοντας υπόψη α) την παρ. 9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19 β) την με αριθμό ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης και γ )την εισήγηση για το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλούμε αν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, να κατατεθούν έως την Δευτέρα 1.7.2024 και ώρα 12.00.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Κουνάδης Σπυρίδων
2. Τριποτσέρης Κωνσταντίνος
3. Χουλιαρά Αρσινόη
4. Κράββαρης Σπυρίδων
5. Βουκελάτου Ιωάννα
6. Σκανδάλου Κυριακή
 
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Βραχνού Σταυρούλα
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Μπούρης Γεράσιμος
5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

Σχόλια