Νεότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 της ΚΥΑ 146896/2014, όπως ισχύει.

 

geotrish 
Ημερομηνία 27-6-2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
1. Οι άδειες χρήσεις ύδατος, που έχουν εκδοθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της έγκρισης της 2ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ, ήτοι έως την 12-6-2024, ισχύουν για ένα έτος μετά την ημερομηνία δημοσίευσης, δηλαδή παρατείνονται αυτοδίκαιακαι ισχύουν έως την 12-6-2025 με δυνατότητα ανανέωσης μετά από υποβολή σχετικού φακέλου ανανέωσης, σε διάστημα 6 μηνών πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
2. Οι άδειες χρήσεις ύδατος που εκδίδονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της έγκρισης της 2ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ, ήτοι μετά την 12-6-2024, λήγουν ένα (1) έτος μετά την επόμενη (3η) Αναθεώρηση, και όχι νωρίτερα του τέλους του 2028, δηλαδή ισχύουν μέχρι την 31-12-2028.
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 

Σχόλια